Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rehabilitatsiooniteenuste osutajatele

Puudega isikul on õigus taotleda sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmist riigi poolt. Sotsiaalkindlustusamet sõlmib isikult tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks lepingu sellise teenuse osutajaga, kellele on väljastatud tegevusluba.

Kuidas luua uut rehabilitatsioonimeeskonda

 • Kui tegevusluba on olemas, täida avaldus sotsiaalkindlustusameti koostööpartneriks hakkamiseks.
 • Avaldus saada aadressile [email protected]. Seejärel võtame sinuga esimesel võimalusel ühendust ja anname vajadusel edasised juhised.
  • Sõlmitud lepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks on leitavad sotsiaalkindlustusameti dokumendiregistris.

Teenuste alustamisega seotud teemadega pöörduge palun teenuste koordinaatorite poole.

Teenuste koordinaator

Kontaktandmed

Tööpiirkond

Natalie Talvi

tel 5792 7479
[email protected]

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Tallinnas ja Harjumaal

Angelina Kaiva

tel 5690 5982
[email protected]

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Ida- ja Lääne-Virumaal

Kaia Laas

tel 5883 4320
[email protected]

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Rapla-, Lääne-, Hiiu- ja Saaremaal

Annika Sumre

tel 5919 4161
[email protected]

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused  Viljandi- ja Pärnumaal

Kaia-Karina Käär

tel 5350 7738
[email protected]

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Jõgeva- ja Järvamaal

Reena Matsko

tel 5307 9489
[email protected]

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Tartu-, Põlva-, Võru- ja Valgamaal

teenuste koordinaatorite tiimijuht
Cärolyn-Angelika Liblik

tel 5361 8696
[email protected]

kogu Eesti

Millist teenust kliendile vaja on?

 • Teenuste konsultant määrab ära kliendi probleemi valdkonna ja suunab kliendi koos püstitatud eesmärgiga teenusele.
 • Rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas on linnutatud ära need teenused, mida sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames on võimalik osutada.
 • Seejärel tulevad kliendid teie juurde ja asutus paneb kokku meeskonna nendest spetsialistidest, kes kliendiga tegelema hakkavad, et teenuste konsultandi ja inimese koostöös püstitatud eesmärk saaks täidetud.

Palume asutustel jälgida kliendi limiite ja selle raames planeerida teenused, mida klient vajab. Meie ootus on teenuse tulemuslikkus: klient saab talle vajalikud teenused ja liigub süsteemist välja. Me ei soovi tagasi teie poolt täiendatud ega muudetud tegevuskava.

Oleme määranud igale asutusele kindla halduri, kelle poole saate küsimuste korral pöörduda.
Oma asutuse halduri leiad failist peaspetsialistid rehabilitatsiooniasutuste kaupa (14.78 KB, XLSX).

Täienduskoolitused

Sotsiaalkindlustusamet pakkus aastatel 20162020 Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel täienduskoolitusi erivajadustega inimestega tegelevatele spetsialistidele. Alates 2021 seoses Euroopa Sotsiaalfondi vastava meetme rahastusperioodi lõpuga Sotsiaalkindlustusamet rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitusi ei korralda ega rahasta.

Alates 01.01.2021 korraldab rehabilitatsioonispetsialistide täienduskoolitusi Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž 

Head koostööpartnerid

Palume kõikidel rehabilitatsiooniteenuse osutajatel üle vaadata oma tegevusload ning vajaduse korral majandustegevuse registris (MTR) muuta, parandada, täpsustada seal olevaid andmeid.

Erilist tähelepanu palume pöörata rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituse läbimise andmetele. Teatavasti peab hiljemalt 01.01.2020 vähemalt üks rehabilitatsioonimeeskonna liikmetest olema läbinud rehabilitatsioonivaldkonna koolituse (alus: SHS § 68 lg 6; § 160 lg 15). Lisage rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituse läbimist tõendavad andmed MTRi vastava meeskonnaliikme täiendava haridusena (nupp „lisa haridus“), kuna olemasoleval vormil ei ole eraldi välju koolituste märkimiseks. 

Küsimuste korral palun pöörduge Tiiu Pärnmäe poole [email protected]

Rehabilitatsiooniprogrammid

Rehabilitatsiooniprogramm on rehabilitatsiooniteenuse osutamise plaan, milles on kirjeldatud sihtgrupp, sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk, selle saavutamiseks vajalikud tegevused ja nende maht ning piiritletud programmi kestus.

Programm võib olla suunatud kas sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni või mõlema eesmärkide täitmisele.

Rehabilitatsiooniprogrammi hindamisskaala ja hindamiskriteeriumid on sätestatud sotsiaalkaitse ministri 21.12.2015 määruse nr 66 lisas 2  (PDF).

Programmi kinnitab sotsiaalkindlustusamet.
Programmi vastavust õigusaktidega kehtestatud kriteeriumitele hindab sotsiaalkindlustusameti juurde moodustatud nõuandev komisjon. Komisjoni kuuluvad sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Töötukassa ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad. Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni koosseis on kinnitatud sotsiaalkaitse ministri 13.02.2019 käskkirjaga nr 17 „Sotsiaalkaitseministri 15.02.2016.a käskkirja nr 18 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni moodustamine“ muutmine“, vt Komisjoni moodustamine  (223.89 КБ, PDF).

Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord ning programmi vorm on kinnitatud sotsiaalkindlustusameti peadirektori 14.03.2019 käskkirjaga nr 7 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord“, vt Komisjoni töökord  (411.28 КБ, PDF), Programmide hindamiskriteeriumid  (326.36 КБ, PDF), Komisjoni tehniline töökord  (183.58 КБ, PDF).

Enne programmi osutamise alustamist lisab teenuse osutaja kinnitatud programmi andmed koos programmi kokkuvõtva kirjeldusega oma tegevusloale majandustegevuse registris.

Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamisel pakub tuge erihoolekande ja rehabilitatsioonitalituse nõunik, kes ootab asutusi nõustamisele enne programmide esitamist SKA komisjonile.

Nõustamine toimub eelneva kokkuleppe alusel kohtumiste ja kirjalike dokumentide läbitöötamise vormis. Nõunik palub nõustamise soovist märku anda e-maili teel.

Lisainfo nõustamise kohta ning kontaktid:

Nimi

Valdkond

Telefon

e-post

Kai Kivisild

 nõunik

5197 9079

 [email protected]

Programmi kinnitamiseks tuleb asutusel esitada programmi dokumendid Sotsiaalkindlustusametile enne komisjoni toimumist määratud kuupäevaks järgmistel vormidel:

Programmide kinnitamise komisjoni toimumise ajad 2023. aastal:

 • 31. märts, programmide esitamise tähtaeg 15. veebruar
 • 27. juuni, programmide esitamise tähtaeg 10. mai
 • 6. oktoober, programmide esitamise tähtaeg 18. august
 • 23. november, programmide kinnitamise tähtaeg 13. oktoober

Lastele mõeldud rehabilitatsiooniprogrammid

Programmi nimi

Gruppide algus

Kinnitamise periood

Tüüp

Omanik

Kõne arengu hilistumisega või sotsiaalse kommunikatsiooni raskustega väikelaste perede grupiteraapia (programmi kokkuvõte) (76 КБ, PDF)  

Sügis 2021, talv 2022

01.05.202101.05.2024

Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm

Logopeediakliinik (TIKRA OÜ)

Lapsele ja tema perele saavad rehabilitatsiooniprogrammi soovitada laste peaspetsialistid, kes annavad jooksvalt infot programmipõhise teenuse osutamise kohta. Laste peaspetsialistide kontaktid:

Ekaterina Ossipova

peaspetsialist

5332 9665

Tartu

[email protected]

Küllike Kont

peaspetsialist

5191 1874

Tartu

[email protected]

Tööealistele ja eakatele mõeldud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid

Tööealistele ja eakatele saavad anda programmipõhise teenuse saamiseks soovituse teenuste konsultandid (kontaktid leiad siit).

Programmi nimi

Kinnitamise periood

Tüüp

Omanik

Peaaju- ja kõnekahjustusega inimeste rehabilitatsiooniprogramm „Tagasi ellu!“

09.01.202309.01.2026

Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm

Eesti Afaasialiit MTÜ

NB! Eesti Afaasialiit MTÜ ei ole sotsiaalkindlustusameti lepingupartner sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamisel.

Tööealistele suunatud tööalase rehabilitatsiooni programmid

Tööealisi suunavad rehabilitatsiooniprogrammipõhisele teenusele Töötukassa juhtumikorraldajad. Kõige värskema info saate pöördudes Töötukassasse.

Programmi nimi

Kinnitamise periood

Tüüp

Omanik

Töölesaamist toetav rehabilitatsiooniprogramm

12.10.202012.10.2023

Tööalase rehabilitatsiooni programm

SKA

Tööalase rehabilitatsiooni programm HEV (hariduslike erivajadusega) õppijate kutseharidusest tööle siirdumise toetamiseks

12.10.202012.10.2023

Tööalase rehabilitatsiooni programm

SKA

Järgnevad rehabilitatsiooniprogrammid on kinnitatud Sotsiaalkindlustusametis, kuid nendesse ei toimu hetkel aktiivset suunamist, kuna teenuseosutajatel puudub valmisolek osutada vastava programmi põhiselt teenust.

Lastele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid

Keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud ning suure abivajadusega 68-aastastele lastele suunatud rehabilitatsiooniprogramm

Kehtib: 24.08.201824.08.2021
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne
Ealine sihtrühm: lapsed vanuses 68 aastat
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus ja Sotsiaalkindlustusamet
Koolikohustuse edasilükkamise programmi kokkuvõte (720.03 КБ, PDF)

Eakatele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid

Rehabilitatsiooniprogramm vanemaealise (65+) iseseisva funktsioneerimise taastamiseks ja säilitamiseks pärast insulti.


Kehtib: 12.10.2020–12.10.2022
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne
Ealine sihtrühm: pensioniealine
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Sotsiaalkindlustusamet

Rehabilitatsioonijuhised

Sotsiaalse rehabilitatsiooni süsteemi arendamiseks, arusaadavamaks ja tõenduspõhisemaks muutmiseks on sotsiaalkindlustusameti tellimusel loodud perioodil 20212023 rehabilitatsioonijuhised. Esimesena loodi skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häiretega (F20-F29 RHK-10) täiskasvanu rehabilitatsioonijuhis, teisena meeleoluhäiretega täiskasvanu rehabilitatsioonijuhis (F30-F39 RHK-10) ning kolmandana põletikuliste polüartropaatiatega täiskasvanu (M05-M14 RHK-10) rehabilitatsioonijuhis. Rehabilitatsioonijuhised on soovituslikud materjalid teenuse osutamisel ja loovad ühtselt mõistetava tõenduspõhise raamistiku tegevuskava koostamiseks ja tööks kindla sihtgrupiga.

Koostöös eri partneritega on valminud kolm rehabilitatsioonijuhist.

1. Rehabilitatsioonijuhis skisofreenia, skisotüüpsete ja luululiste häiretega täiskasvanud rehabilitatsiooniteenuse saajale (koostaja SA Poliitikauuringute Keskus Praxis)

2. Rehabilitatsioonijuhis meeleoluhäiretega täiskasvanud rehabilitatsiooniteenuse saajale (koostaja SA Poliitikauuringute Keskus Praxis)

3. Rehabilitatsioonijuhis põletikuliste polüartropaatiatega täiskasvanud rehabilitatsiooniteenuse saajale (koostaja Tallinna Ülikool)

Teenuseosutaja lähtub inimese piirangutest, nõrkustest ja tugevustest ning soovitud tulemustest, mitte kitsamalt diagnoosist. Samas sihtgrupiti saab siiski osutada samalaadseid teenuseid tõenduspõhiste metoodikate alusel nii, et saadud tulemused oleksid gruppide lõikes võrreldavad. Käesolevad rehabilitatsioonijuhised on toeks ja suunanäitajaks rehabilitatsiooniteenuse osutajatele.

Euroopa Sotsiaalfond ja sotsiaalkindlustusamet

Viimati uuendatud 13.06.2023

Kas sellest lehest oli abi?