Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalteenuste toimepidevus

Üks sotsiaalkindlustusameti ülesandeid on toetada sotsiaalteenuste toimepidevust omavalitsustes ning aidata tagada hoolekandeasutustes viibivate vanemaealiste ja abi vajavate inimeste turvalisust. Selleks pakume omavalitsustele nõustamist ja koolitusi.

Kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste toimepidevus

Püsivateks kriisiülesanneteks määratud sotsiaalteenused peavad jätkuma igas olukorras – teenusenõuete erisused on reguleeritud eriseadustes.

Kohaliku omavalitsuse püsivad kriisiülesanded sotsiaalvaldkonnas on

  • koduteenuse korraldamine
  • väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine
  • asendushooldusteenuse korraldamine
  • turvakoduteenuse korraldamine
  • vältimatu sotsiaalabi tagamine
  • toimetulekutoetuse maksmine

Sotsiaalkindlustusameti roll on toetada nõustamise ja koolitamise abil sotsiaalteenuste toimepidevuse tagamist kohalikus omavalitsuses. Nõustamise abil pakume omavalitsustele toimivaid lahendusi ning võimalusi kriisiolukordi ennetada ja nendega toime tulla.

Hoolekandeasutuste toimepidevus

Hoolekandeasutustes viibib ühiskonna kõige haavatavam sihtrühm: vanemaealised ja inimesed, kes ei tule igapäevaelu toimetustega ise toime. Meie ülesanne on aidata tagada nende turvalisust.

Sotsiaalkindlustusamet korraldas 2023. aasta märtsist augustini projekti, milles kaardistasime asutused, kes pakuvad ööpäevaringset hoolekandeteenust (ööpäevaringe erihoolekandeteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, asendushooldusteenus, turvakoduteenus ja kinnise lasteasutuse teenus). Eesmärk oli saada tervikpilt neid teenuseid osutavate asutuste toimepidevusest ja nende valmisolekust kriisiolukordadeks. Koostöös teenuseosutajatega selgitasime välja toimepidevuse hetkeolukorra ja toimetuleku kriisisituatsioonides. Samuti kogusime infot elektrivarustuse kohta, sest hoolekandeasutused on elektrivarustuse tagamisel prioriteetne sihtrühm.

Kõik asutused said toimepidevuse ja riskijuhtimise hindamismaatriksi dokumendi, mille abil saab teenuseosutaja igal ajal oma olukorra ümber hinnata. 

Kaardistuse tulemusi analüüsides saame omavalitsusele või piirkonnale soovitada toimepidevuse parandamiseks vajalikke tegevusi. Nõustamisel keskendume ennetusele. Jagame teiste teenuseosutajate häid praktikaid ning anname personaalseid soovitusi kriisivalmiduse parandamiseks.

Piirkonna nõunike kontaktid

Viimati uuendatud 27.10.2023

Kas sellest lehest oli abi?