Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensionide, toetuste ja hüvitiste määrad

Siit leiad pensionide, toetuste ja hüvitistega seotud määrad ja suurused.
• Pensionid, puuetega inimeste sotsiaaltoetused, sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse elama asunule maksame välja iga kuu 5. kuupäeval
• Tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised, hüvitised kuriteoohvritele, hüvitised represseeritutele maksame välja iga kuu 12. kuupäeval

Toetuse liik

Summa €

Täpsustus

Pensionikindlustuse põhinäitajad

Pensioni aastahinne

8,684

Määrad muutuvad iga aasta aprillis seoses pensionide indekseerimisega

Pensioni baasosa

317,9193

Rahvapensioni määr 

336,39

Toetused

Üksi elava pensionäri toetus

200

Üks kord aastas, oktoobris

Olümpiavõitja toetus

1679

Igakuine toetus

Represseeritu toetus

292

Üks kord aastas, jaanuaris

Sotsiaaltoetus Tšernobõli aatomielektrijaama likvideerijatele

292

Üks kord aastas, jaanuaris

Välisriigist tagasi pöörduja toetus

295,34

Igakuine toetus

Puuetega inimeste sotsiaaltoetused (vanaduspensioniealistele inimestele)

Sügava puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

40,91

Igakuine toetus

Raske puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

26,85

Igakuine toetus

Keskmise puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

12,79

Igakuine toetus

Hüvitised kuriteoohvritele

Perioodiline hüvitis vägivallakuriteo ohvrile või ohvri ülalpeetavatele; lisakulutused (abivahendid, ravikulud, sõidukulud raviasutusse jms)

kuni 9 590

Igakuine või ühekordselt makstav hüvitis

Kahjuhüvitis kutsehaigele või tööõnnetuses kannatanule

Kahjuhüvitis sissetuleku vähenemise või kaotuse korral

piirmäär puudub

Igakuine hüvitis

Kahjuhüvitis toitja kaotuse korral

piirmäär puudub

Igakuine hüvitis

Lisakulutused (abivahendid, ravimid, taastusravi jms)

Ühekordselt makstav hüvitis

Erinevate arvestuste aluseks olevad määrad

Kuupalga alammäär

725

kuus 

Üldise maksuvaba tulu suurus kõigile

0-654

kuus

Maksuvaba tulu suurus vanaduspensioniealistele

704

kuus 

Kogumispensioni täiendavad sissemaksed kuni 3-aastase lapse vanemale

57,22

Igakuine sissemakse kohustusliku kogumispensioni kontole kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Igakuiselt 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kuu tulust.

Viimati uuendatud 05.04.2023