Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensionide, toetuste ja hüvitiste väljamaksmine

Pensione ja toetusi maksame vastavalt sinu soovile kas pangakontole või posti teel kojukandena. Pensione maksame 5. kuupäeval, peretoetusi 8. ja muid toetusi 12. kuupäeval

Toetuste maksmine

Pensione ja toetusi maksame vastavalt sinu soovile:

  • sinu arvelduskontole Eestis
  • sinu valitud teise isiku arvelduskontole, kui vormistad avalduse digitaalselt allkirjastatuna või esitad avalduse meie klienditeeninduses või esitad notariaalselt tõestatud avalduse
  • sinu kulul posti teel kojukandena (pension, puudega inimese sotsiaaltoetus). Teenuse hind on 7,37 eurot kuus.
  • sinu kulul sinu arvelduskontole välisriigis.

Posti teel tuuakse pension/toetus sulle koju tasuta, kui sul on liikumistakistus või kui sa elad hajaasustusalal ja pangateenus on sulle raskesti kättesaadav. Selleks esita meile selgitustega avaldus, kus näitad kojukande soovi põhjused.

Kui sulle toodi pension koju, aga sind ei olnud kodus, siis postiljon viib sinu raha tagasi. Kui sinu pension on välja võtmata kaks kuud, siis peatame pensioni maksmise. Pensioni maksmise jätkamiseks tuleb sul esitada avaldus. Pensioni maksame välja peatamisest alates.

Kui sulle tuuakse pension koju, aga sa oled haiglas, siis saad vajadusel volitada kedagi oma pensionit välja võtma. Volitust tõestab raviasutuse juht (peaarst) ning selliselt tõendatud volitus kehtib kuue kuu jooksul saamata jäänud pensioni väljavõtmiseks.

Arvelduskonto muutmine

Kui soovid oma pensioni või toetust saada teisele kontole, kui algses avalduses märgitud, siis saad oma kontot muuta

Kui tegemist on kellegi teise kontoga, saad seda muuta

  • Saates meile digiallkirjastatud avalduse e-posti aadressile [email protected]
  • Saates notariaalselt tõestatud avalduse meile postiga aadressile Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
  • Tulles meie klienditeenindusse

Pane tähele!

  • Kui edastad meile uue arvelduskonto numbri, veendu, et kõik andmed on õiged
  • Kui sotsiaalkindlustusamet maksab Sulle erinevaid toetusi/hüvitisi, siis makstakse need kõik kas pangakontole või suunatakse kojukandesse
  • Kui Sa oled esitanud sotsiaalkindlustusametile erinevaid arvelduskontosid, siis kõik ülekanded tehakse viimati esitatud kontole (v.a kohtumäärusega seotud väljamaksed)

Et saada järgmisel kuul raha uuele arvelduskontole, pead konto muutma hiljemalt eelneva kuu viimasel tööpäeval.

Näide: Kui sa soovid saada peretoetusi 8. detsembril uuele kontole, siis muuda seda 1. - 30. novembril.

Nime muutmine

Kui vahetad perekonnanime, saame selle kohta info rahvastikuregistrist. Sellest ei pea meid eraldi teavitama. Kindlasti aga pead nimevahetusest teavitama oma panka, kuhu laekuvad perehüvitised. Selleks võta oma pangaga ühendust telefoni teel, vajadusel pöördu isikut tõendava dokumendiga ja nime muutmise dokumendiga panka.

Kui su nimi jääb pangas muutmata, laekuvad toetused meile tagasi. Kui raha laekub tagasi kahel järjestikusel kuul, peatame sulle perehüvitiste maksmise. Saame makseid jätkata pärast seda, kui oled pangas oma nime õigeks muutnud. Kui pangas on nimi muudetud, anna meile maksete jätkamiseks sellest teada
 

Väljamaksete tähtajad

Sotsiaalkindlustusamet maksab pensione, toetusi ja hüvitisi otsuse tegemisest 30 päeva jooksul.

Väljamakse liik

Pangaülekande päev

NB! Pangaülekanne tehakse
maksepäeva jooksul.

Pensionid,
puuetega inimeste sotsiaaltoetused,
sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse elama asunule
Iga kuu 5. kuupäev
Peretoetused,
vanemahüvitis,
elatisabi
Iga kuu 8.kuupäev
Tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised,
hüvitised kuriteoohvritele,
hüvitised represseeritutele ja olümpiavõitjatele
Iga kuu 12. kuupäev
Üksi elava pensionäri toetus 5. oktoober

Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Juhul, kui sa pead enamsaadud pensioni, toetuse või hüvitise sotsiaalkindlustusametile tagasi maksma (näiteks sul puudus õigus summat saada või toetuse saanud inimese surma korral), siis tuleb see maksta samale arvelduskontole, millelt on pension, toetus või hüvitis saadud.

Kindlasti informeerime me igast taolisest juhtumist inimest ka kirjalikult.

Viimati uuendatud 30.10.2023

Kas sellest lehest oli abi?