Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dokumendivormid

Nõustamisteenuse saamiseks lapse ja pere heaolu toetavate arengukavade koostamisel ja lastekaitse alaste juhtumite lahendamisel või arvamuse saamiseks lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta palume kohalikel omavalitsustel pöörduda sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna poole, edastades vastava taotluse e-posti aadressile [email protected].     

Lastekaitsejuhtumi nõustamisteenuse taotlus DOC (18.61 KB, DOCX) PDF (59.81 KB, PDF)
Rahvusvahelise üksikjuhtumi vahendamise taotlus. DOC (19.11 KB, DOCX)
Taotlus arvamuse saamiseks lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta DOC (43.19 KB, DOCX) PDF (86.42 KB, PDF)
KLAT jätkutoe juhend PDF (8.46 MB, PDF)
KLAT jätkutoe mudel JPG (134.88 KB, JPG)
PACT riskihindamine KLAT taotlemisel DOC (DOCX)
PACT riskihindamise täitmise juhend PDF (1.91 MB, PDF)
Arengukava nõustamisteenuse taotlus DOC (14.41 KB, DOCX) PDF (39.97 KB, PDF)
Kooskõlastuse saamine lapse asendushoolduse teenuse enamaarvulisel paigutamisel DOC (20.62 KB, DOCX) PDF (54.14 KB, PDF)
Kooskõlastuse saamine lapse asendushoolduse teenusele vanema nõusolekul paigutamisel (+juhend pdf) DOC (21.01 KB, DOCX) PDF (368.61 KB, PDF)

Hädaohus oleva lapse perest eraldamise taotlus. Teenuseosutaja (nt turvakodu, haigla) esitab taotluse lasteabile e-posti aadressil [email protected] kui hädaohus oleva lapse kaitseks on vajalik laps perekonnast eraldada ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja pole kättesaadav.

Hädaohus oleva lapse perest eraldamise taotlus                                            DOC (19.37 KB, DOCX)  PDF (113.18 KB, PDF)

Soovituslikud dokumendivormid lastekaitsetöötajale

Kodukülastusakt (58.5 KB, DOC)
Kodukülastusel tuleb lastekaitsetöötajal fikseerida kodune olukord ja kaardistada lapse heaolu.

Võrgustiku kohtumise protokolli vorm (29 KB, DOC)
Vastavalt lastekaitseseaduse § 8 lg 1 peab lastekaitsetöötaja tegema lapse õiguste ja heaolu tagamiseks valdkondade üleselt koostööd kõigi lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel, kaasates sellesse lapsi, lapsevanemaid, last kasvatavaid isikuid ning lapse ja perega tegelenud spetsialiste.

Lapse arvamuse küsimine (15.65 KB, DOCX)
Kõigi last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel, vastu võtmata jätmisel ning last puudutavate otsuste tegemisel tuleb selgitada välja lapse huvid. Lapse huvide väljaselgitamiseks tuleb lisaks asjassepuutuva informatsiooni kogumisele laps ära kuulata, tema vanust ja arengutaset arvestades.

Hädaohus oleva lapse ajutine perekonnast eraldamise otsus (35.5 KB, DOC)
Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja võib eraldada lapse perekonnast ja vajaduse korral määrata lapse ja vanema suhtluskorra enne hooldusõiguse piiramise kohtumäärust, kui lapse jätmine perekonda või vanema ja lapse vaheline suhtlus ohustab lapse tervist või elu. Lastekaitsetöötaja teeb kohaliku omavalitsuse üksuse volituse alusel otsuse hädaohus oleva lapse ajutiseks perekonnast eraldamiseks järgmistel juhtudel: lapse ohtu sattumise on põhjustanud lapse hooldusõigust teostav isik oma tegevuse või tegevusetusega, lapse hooldusõigust teostav isik keeldub lapse ajutisest paigutamisest teenuseosutaja juurde sobiva teenuse saamiseks, otsusega eraldatakse hädaohus olev laps perekonnast ja määratakse tema viibimiskoht ning vajaduse korral lapse ja vanema suhtluskord kuni 72 tunniks alates lapse perekonnast eraldamisest.

Avaldus hooldusõiguse piiramiseks esialgse õiguskaitse korras (52 KB, DOC)
Juhul kui lapse heaolu tagamiseks on vajalik lapse eraldamine perekonnast kauemaks kui 72 tunniks, on kohalikul omavalitsusel kohustus pöörduda lapsevanema hooldusõiguse piiramiseks esialgse õiguskaitse nõudes kohtusse.

Ettekirjutuse vorm (17.44 KB, DOCX)
Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajal on õigus teha last kasvatavale isikule ettekirjutusi abivajava lapse kaitseks ja kohustada last kasvatavat isikut tegema koostööd lastekaitsetöötajaga.

Päringu vorm (17.16 KB, DOCX)
Lastekaitseseaduse § 28 alusel tuleb enne abivajavale lapsele sobiva meetme kohaldamist hinnata lapse abivajadust. Hinnang tuleb anda lapse füüsilisele, tervislikule, psühholoogilisele, emotsionaalsele, sotsiaalsele, kognitiivsele, hariduslikule ja majanduslikule seisundile ning last kasvatava isiku vanemlikele oskustele. Sellest tulenevalt on sageli vajadus olulise info koondamiseks teha teistele ametiasutustele päringuid. Vormi on koondatud õiguslikud alused, mis abistavad lastekaitsetöötajat päringu koostamisel

  Juhendmaterjalid

  Lapse heaolu järjepidev hindamine

  Lapse heaolu hindamise käsiraamat (1.26 MB, PDF)
  Lapse heaolu kolmnurk (269.93 KB, PDF)
  Lapse heaolu kolmnurk - plakat (255.7 KB, PDF)
  Lapsesõbraliku menetluse meelespea (668.2 KB, PDF)

  Asendus- ja järelhooldusteenuse juhendmaterjalid

  Juhtumikorralduse juhendmaterjalid

  Laste heaolu ja õiguste kaitse voldik (531.78 KB, PDF)

  Tugiteenuste juhendmaterjalid

  Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele (426.31 KB, PDF) (lapsehoiuteenus vene keeles (453.05 KB, PDF))
  Tugiisikuteenus raske ja sügava puudega lapsele (488.48 KB, PDF) (tugiisikuteenus vene keeles (420.07 KB, PDF))

  Omavalitsuse arengukavade juhendmaterjalid

  Tervise- ja heaoluprofiil
  Kvaliteedi arendamine laste ja perede heaolu toetamisel (1.1 MB, PDF)  (1.1 MB, PDF)

  Muud põnevat lugemist

  Lapse heaolu mõõtmise käsitlus (281.94 KB, PDF)
  Abiks lastekaitsetöös. Valimik teemakäsitlusi (1.62 MB, PDF)

   Lastega töötamise piirang

   Kasulikud lingid

   Hoolduspere.ee
   Ennetusprogrammi „Imelised aastad“ animatsioon
   Laste ja teismeliste seksuaalkäitumise murebaromeeter
   Koolitusprogramm Dialoog laste nimel
   Ajakiri Märka Last!
   Lasteombudsmani teavik (1.08 MB, PDF)
   Teekond erilise lapse kõrval
   Puudega laps

   Viimati uuendatud 17.05.2023

   Kas sellest lehest oli abi?