Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hingerahu MTÜ

Teenuseosutaja
Hingerahu MTÜ
Teenuse piirkond
Pärnu maakond
Teenuse tüüp
Toetatud elamise teenus
Aadress
Rüütli 23 , Pärnu
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

MTÜ Hingerahu pakub toetatud elamise teenust. Teenuse osutame inimeste kodudes. Meie tegevusjuhendajad on pikaajalise töökogemusega psüühikahäiretega inimestega suhtlemisel. Korraldame ka psüühikahäiretega inimestele näiteringe juba alates 2010 aastast. Pakume järgmisi tegevusi: koostame koos teenuse saajaga ja olemasolu korral koos teenuse saaja seadusliku esindajaga teenuse saaja tegevusplaani; juhendame inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel (koristamine, toiduvalmistamine, riiete korrashoid, enesehügieeni eest hoolitsemine jne); juhendame inimest igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel; juhendame inimest eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste kasutamisel; nõustame ja juhendame asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel (sealhulgas posti- ja finantsteenused); õpetame tundma ja jälgima haiguse sümptomeid; arendame suhete ja kontaktide loomise ning säilitamise oskusi; toetame inimese pereliikmeid ja lähedasi; teeme koostööd tugivõrgustikuga; arendame aja planeerimise ja vaba aja sisustamise oskusi; kaasame ühisüritustel osalema; loome võimalused inimesele tema võimalustele ja vajadustele vastava parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutamiseks; valmistame inimest ette iseseisvaks elamiseks ning juhendame ja abistame teda elamispinna hankimisel. MTÜ Hingerahu on loodud juba aastal 1996 ning integreeritud Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja liikmeks 1997. aastal, edendamaks kõike vaimse tervisega seonduvat ning kaitsmaks psüühikahäiretega inimeste huve ühiskonnas. Ühingu missioon on kaitsta ühiskonnas vaimse tervise huvisid, olla esindajaks ning toetada eeskätt psüühikahäiretega ja sotsiaalsetes riskirühmades olevate inimeste õiguseid, huvisid ja vajadusi. Oma sihtrühma läbi tegevuste ja eesmärkide saame jagada kaheks: Sihtrühm 1: kogu kohalik kogukond, et ennetada, nõustada ja koolitada pärnumaalasi vaimse tervise spektrisse jäävates küsimustes. Sihtrühm 2: psüühiliste erivajadustega inimesed, kes ei suuda igapäevaeluga toime tulla ning oma õiguste eest seista nii iseseisvalt kui institutsioonides. Esindame nende huve Pärnumaa Puuetega Inimeste Kojas. Aga ka eelmisel aastal ellu kutsutud Õiguskantsleri Puuetega inimeste Nõukoja juures. Oma tegevuste mõjukuse suurendamiseks kuulume järgmistesse võrgustikesse: EPRÜ, VATEK ja Pärnu PIK. MTÜ Hingerahust on välja kasvanud läbi projektide nii tööturu teenuseid pakkuv sotsiaalne ettevõte ja projekti partner Solve et Coagula OÜ. Solve et Coagula OÜ pakub psüühikahäiretega inimestele pikaajalise kaitstud töö teenust. Aastaid on koostöö projekte tehtud ka Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku Päevakeskuse ja ka MTÜ Eesti Erivajadusega Inimeste Käsitöö võrgustikuga, kes on panustanud autsaiderkunsti kogumisse ja andnud välja raamatu psüühiliste erivajadustega inimeste kunstist. Me ei piiritle inimest patoloogiaga või diagnoosidega, vaid proovime toimetulekuraskuste taga näha inimest kui biopsühhosotsiaalset tervikut ning ei unusta ka hingelisi, spirituaalseid ja eksistentsiaalseid ning elu mõtte ja mõtekusega seotud väärtusi. Salutoloogilisele paradigmale tuginedes pöörame rõhu pigem inimese positiivsetele ressurssidele, mitte vigade leidmisele.